42,733
03:23:คุณอนนต์ บุญประกอบ
00:10:คุณจิรายุ วิริยพิสุทธิ์
23:20:คุณกิตติพงษ์
22:14:คุณหทัยรัฐ โกธรรม
22:10:คุณกิตติศักดิ์ อัมโร
22:10:คุณหทัยรัฐ โกธรรม
22:03:คุณหทัยรัฐ โกธรรม
21:14:คุณจงกลมณี หมั่นหา
21:07:คุณอัณรัด เนตวงษ์
20:38:คุณณัฐธิดา เลิศสุภานันท์
20:33:คุณณัฐวุฒิ เบญจาภูรีรัตน์
19:16:คุณฌาณิศา ศรีจันทราดา
19:10:คุณทักษ?ภรณ์?ถนัด?ไถ?
19:09:คุณทักษ?ภรณ์?ถนัด?ไถ?
18:36:คุณอนุรักษ์ฮามัด